حساب بانکی

اطلاعات حساب:

بانک ملی ایران

شماره حساب:  0106539265005

شماره کارت:  6037997422966821

شماره شبا:  IR750170000000106539265005

به نام آقای محمد رضا باقرزاده