شیلد توسعه رسبری پای Pi B+/2B/3B

Expansion Shield x600 for Raspberry Pi B+/2B/3B

قیمت: 3,990,000 ریال

شیلد توسعه رسبری پای Pi B+/2B/3B

Expansion Shield x400 for Raspberry Pi B+/2B/3B

Raspberry PI Box

این باکس از 6 قطعه طلق بسیار شفاف و زیبا تشکیل شده است که به وسیله سلفونی که روی آن چسبیده است که قبل ازمونتاژ از خش جلوگیر کند، محافظت می شود. قبل از مونتاژ می توان سلفون را از روی قطعات جدا نمود.

Self-adhesive Pure Copper Heatsink For Raspberry Pi

This tiny little orange heatsink is a perfect solution for cooling off small surface-mount components such as stepper driver or CPUs on Raspberry Pi or mini PC. It is made of pure copper to increase heat dissipation and transfer for your machine running cooler in summer.

قیمت: 233,500 ریال

برد توسعه 40 پین برد رسپبری پای - Raspberry Pi GPIO Breakou

The Raspberry Pi GPIO breakout kit comes with a 40 pin ribbon cable, a PCB board, ribbon cable socket and header pins.

قیمت: 559,500 ریال

شیلد نمایشگر لمسی 320x480 "3.5" TFT رسپبری پای

Support Access Raspberry Pi 2 generation / B / B +, eliminating the need to buy bulky HDMI monitor

Raspberry Pi Model A

The Raspberry Pi® is a single-board computer developed in the UK by the Raspberry Pi Foundation with the intention of stimulating the teaching of basic computer science in schools.

دانگل WIFI ویژه برد رسپبری پای

Mini Wireless USB Network Card For Raspberry Pi 512M Model B Computer